img
 • 제17회 ADsP 자격검정시험

  · 입실시간 : 12:30 까지       · 시험시간 : 13:00 ~ 14:30

  · 접수기간 : ~ 18.05.14     · 시험일 : 18.06.02

      

  제11회 ADP 자격검정시험

  · 입실시간 : 12:30 까지       · 시험시간 : 13:00 ~ 16:00

  · 접수기간 : ~ 18.08.06     · 시험일 : 18.08.25

      

 • 제40회 DAP 자격검정시험

  · 입실시간 : 12:30 까지       · 시험시간 : 13:00 ~ 17:00

  · 접수기간 : ~ 18.05.28     · 시험일 : 18.06.16

      

  제35회 DAsP 자격검정시험

  · 입실시간 : 12:30 까지       · 시험시간 : 13:00 ~ 14:30

  · 접수기간 : ~ 18.05.28     · 시험일 : 18.06.16

      

 • SQL 자격검정

  SQLP / SQLD

  제29회 SQLP 자격검정시험

  · 입실시간 : 12:30 까지       · 시험시간 : 13:00 ~ 16:00

  · 접수기간 : ~ 18.05.21      · 시험일 : 18.06.09

      

  제29회 SQLD 자격검정시험

  · 입실시간 : 12:30 까지       · 시험시간 : 13:00 ~ 14:30

  · 접수기간 : ~ 18.05.21      · 시험일 : 18.06.09