img
 • 제10회 ADP 자격검정시험

  · 입실시간 : 12:30 까지      · 시험시간 : 13:00 ~ 16:00

  · 접수기간 : ~ 18.02.19      · 시험일 : 18.03.10

      

  제16회 ADsP 자격검정시험

  · 입실시간 : 12:30 까지       · 시험시간 : 13:00 ~ 14:30

  · 접수기간 : ~ 18.02.19     · 시험일 : 18.03.10

      

 • 제39회 DAP 자격검정시험

  · 입실시간 : 12:30 까지       · 시험시간 : 13:00 ~ 17:00

  · 접수기간 : ~ 18.03.05     · 시험일 : 18.03.24

      

  제34회 DAsP 자격검정시험

  · 입실시간 : 12:30 까지       · 시험시간 : 13:00 ~ 14:30

  · 접수기간 : ~ 18.03.05     · 시험일 : 18.03.24

      

 • SQL 자격검정

  SQLP / SQLD

  제28회 SQLP 자격검정시험

  · 입실시간 : 12:30 까지       · 시험시간 : 13:00 ~ 16:00

  · 접수기간 : ~ 18.02.26      · 시험일 : 18.03.17

      

  제28회 SQLD 자격검정시험

  · 입실시간 : 12:30 까지       · 시험시간 : 13:00 ~ 14:30

  · 접수기간 : ~ 18.02.26      · 시험일 : 18.03.17